Obor: 36-67-E/02 stavební práce
Forma vzdělávání: denní studium
Cíle vzdělávacího předmětu: Obsahový okruh poskytuje žákům na přiměřené úrovni znalosti a dovednosti potřebné pro provádění jednoduchých a pomocných stavebních prací na objektech pozemních a dopravních staveb a při výstavbě inženýrských sítí. Jedná se zejména o odpovídající znalosti materiálů, nářadí a strojního zařízení, pracovních postupů zemních, betonářských, zednických a dokončovacích prací. Důraz je kladen na získání dovedností vykonávat praktické činnosti. Vzhledem k intelektuálním schopnostem žáků je důležité, aby vyučování probíhalo při zachování nejdůležitějších pedagogických zásad, zejména zásady názornosti, přiměřenosti a individuálního přístupu k žákům. Doporučuje se používat kombinaci výkladu a rozhovoru. Ve výuce je vhodné využívat ve značné míře audiovizuální prostředky, názorné pomůcky, návštěvy výrobních závodů, staveb a propagačních akcí zaměřených na stavebnictví. Důležitou součástí obsahového okruhu jsou otázky hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdraví při staveních pracích.
Pojetí výuky: Výuka ve všech tematických celcích vede k rozvoji schopnosti aplikovat získané poznatky v praxi. Ve výuce se používají metody, výkladu, řízené diskuze, práce s texty s danou problematikou, samostatná a skupinová práce žáků, vyhledávání informací na internetu, atd.

Výukové listy pro 1. ročník:
Konstrukční systémy | výukový list