Obor: 78-62-C/02 praktická škola dvouletá
Forma vzdělávání: denní studium
Cíle vzdělávacího předmětu: Obsahový okruh poskytuje žákům vědomosti a dovednosti potřebné k provádění úklidu ve zdravotnických a sociálních zařízení, kancelářích, veřejných prostorách apod. Žáci se teoreticky a prakticky seznámí s přípravky používanými při úklidu, s jejich vlastnostmi a naučí se je vhodně používat. Dále se seznámí se stroji, zařízeními a pomůckami, které budou při úklidu obsluhovat a používat. Naučí se organizovat si práci,  dodržovat technologické postupy, zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a zdravotně-hygienické předpisy.
Pojetí výuky: Výuka ve všech tematických celcích vede k rozvoji schopnosti aplikovat získané poznatky v praxi. Ve výuce se používají metody, výkladu, řízené diskuze, práce s texty s danou problematikou, samostatná a skupinová práce žáků, vyhledávání informací na internetu, atd.

Výukové listy:
Pravidelný úklid – mytí oken | výukový list