Obor: 36-67-E/01 zednické práce
Forma vzdělávání: denní studium
Cíle vzdělávacího předmětu: Obsahový okruh vymezuje znalosti a dovednosti nezbytné pro zvládnutí technologických a pracovních postupů zednických prací. Cílem vzdělávání je zejména osvojení znalostí materiálů, pracovních postupů betonářských a zednických prací a prací při zhotovování kontaktních zateplovacích systémů budov, znalostí a dovedností souvisejících s používáním nářadí, strojů a zařízení a prováděním zednických prací. Důležitou součástí obsahového okruhu jsou otázky hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdraví při staveních pracích.
Charakteristika učiva: Učivo předmětu provádění zednických prací seznámí žáky s používanými materiály a technologiemi a s technickým vybavením, které budou při zednických pracích potřebovat. Naučí se organizovat si práci, dodržovat technologické postupy, zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a zdravotně hygienické předpisy.
Pojetí výuky: Výuka ve všech tematických celcích vede k rozvoji schopnosti aplikovat získané poznatky v praxi. Ve výuce se používají metody, výkladu, řízené diskuze, práce s texty s danou problematikou, samostatná a skupinová práce žáků, vyhledávání informací na internetu, atd.

Výukové listy pro 1. ročník:
Zednické práce sádrokarton | výukový list