Střední školy Euroinstitut

Obory vzdělávání

Vzdělávání v naší škole  je pro žáky bezplatné a je poskytováno v těchto oborech:

78-62-C/01 Praktická škola jednoletá  je roční škola, ve které se vzdělávají žáci těžce mentálně postižení,  žáci s více vadami a žáci s diagnózou autismus. Naší snahou je osvojit znalosti a manuální dovednosti potřebné k výkonu konkrétních jednoduchých pracovních činností. Výuka důsledně respektuje individuální schopnosti a možnosti žáků. Cílem je vybavit žáky takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, kterými dosáhnou maximální možné míry samostatnosti v běžném životě.  Obor poskytují všechny školy Euroinstitutu.

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá je škola pro žáky těžce mentálně postižené a žáky s více vadami. Učíme v ní středně těžce a těžce mentálně postižené klienty domovů pro osoby se zdravotním postižením, chráněných bydlení a denních stacionářů, kteří by vzhledem k postižení nezvládli vzdělávací program s výučním listem, a přesto mají zájem získat kvalifikaci a uplatnit se na trhu práce.  Obor poskytují všechny školy Euroinstitutu.

69-54-E/01 Provozní služby je dvouletý učební obor s výučním listem určený pro postižené  žáky. Podle tohoto rámcového vzdělávacího programu, rozpracovaného v naší škole do školního vzdělávacího programu Úklid a výpomoc, učíme mentálně postižené klienty domovů pro osoby se zdravotním postižením, chráněných bydlení a denních stacionářů.  Obor poskytují všechny školy Euroinstitutu.

75-41-E/01 Pečovatelské služby  je tříletý učební obor s výučním listem pro žáky znevýhodněné či žáky s lehkým postižením. Rámcový vzdělávací program tohoto oboru je v naší škole rozpracován do školního vzdělávacího programu Pečovatelské a zdravotně-sociální služby. Tento obor studují u nás kromě českých žáků také žákyně z Filipín. Budou z nich ošetřovatelky v zařízeních sociální péče nebo nemocnicích. Obor poskytují všechny školy Euroinstitutu kromě Střední školy Euroinstitut v Karlovarském kraji.