Střední školy Euroinstitut

Český jazyk

Obor: 36-67-E/02 stavební práce (ŠVP stavební práce)
Forma vzdělávání: denní studium
Obecným cílem jazykového vzdělávání a předmětu český jazyk je rozvíjet komunikační dovednosti žáků, vést je ke srozumitelnému a kultivovanému jazykovému projevu. Naučit je užívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací, začlenit návyky správného jazykového projevu i do mimoškolních činností, rozvíjet jejich čtenářskou gramotnost, sociální kompetence a utvářet hodnotovou orientaci.

1. ročník
2. ročník