Střední školy Euroinstitut

Občanská výchova

Obor: 33-58-E/01 zpracovatel přírodních pletiv (ŠVP košíkářské práce)
Forma vzdělávání: denní studium
Předmět vede žáky k vytvoření pozitivní hodnotové orientace, učí žáky zodpovědně jednat nejen ve vlastní prospěch, ale i pro veřejný zájem, kriticky myslet, nenechat s sebou manipulovat. Usiluje o to, aby se žáci stali informovanými a slušnými občany demokratického státu. Úkolem předmětu je vybavit žáky znalostmi a vědomostmi, které jim umožní orientovat se ve společenském dění, fungování veřejných institucí a právního systému.

ČR a její sousedé