Střední školy Euroinstitut

Anglický jazyk

Obor: 78-62-C/02 praktická škola dvouletá (ŠVP praktická škola dvouletá)
Forma vzdělávání: denní studium
Cílem předmětu je umožnit žákům navázat na jazykové znalosti a komunikační dovednosti získané v základním vzdělávání a rozšířit je. Osvojení základních praktických řečových dovedností jim umožňuje přístup k informačním zdrojům a současně přispívá k formování jejich osobnosti a podílí se na přípravě žáků na život v multikulturní společnosti. Důraz je kladen na zvukovou podobu jazyka, v písemné formě jde o schopnost porozumění jednoduchému textu.

1. ročník
2. ročník