Střední školy Euroinstitut

Občanská nauka

Obor: 36-37-E/02 stavební práce (ŠVP stavební práce)
Forma vzdělávání: denní studium
Cílem předmětu občanská nauka je přispět k přípravě žáka na soukromý i občanský život v demokratické společnosti. Výchova a vzdělávání směřuje k pozitivnímu ovlivňování hodnotové orientace žáka tak, aby byl slušným, zodpovědným, informovaným a aktivním člověkem i občanem. Vede ho k zodpovědnému a uvážlivému jednání ke svému prospěchu i k prospěchu společnosti, k uvědomění si vlastní identity, učí ho porozumět společnosti a světu, v němž žije.

1. ročník
2. ročník