Střední školy Euroinstitut

Český jazyk a literatura

Obor: 75-41-E/01 pečovatelské služby (ŠVP pečovatelské a zdravotně sociální služby)
Forma vzdělávání: denní studium
Cílem je rozvíjet komunikační dovednosti žáků, vychovávat je ke kultivovanému projevu, rozvíjet schopnost ústně a písemně se vyjadřovat s ohledem na komunikační situaci, schopnost formulovat vlastní názory, schopnost vyhledat a kriticky hodnotit informace a tím přispět k rozvoji personálních a sociálních kompetencí. Podílí se na utváření pozitivního vztahu ke kulturním hodnotám, pomáhá chápat význam umění pro život, rozvíjí čtenářskou gramotnost. K dosažení cíle přispívá i estetické vzdělávání, které současně pomáhá prohlubovat jazykové znalosti a jazykový projev žáků.

1. ročník
2. ročník