Střední školy Euroinstitut

Rodina a zdraví

Obor: 78-62-C/02 praktická škola dvouletá (ŠVP praktická škola dvouletá)
Forma vzdělávání: denní studium
Vzdělávací modul rodina a zdraví kombinuje vyučovací předměty výchova ke zdraví a rodinná výchova. Zahrnuje učivo důležité pro rozvoj upevňování vědomostí a dovedností směřujících ke zdravému způsobu života a ochraně zdraví. Jejím cílem je rozšířit a upevnit dovednosti a znalosti potřebné k preventivní a aktivní péči o duševní a tělesné zdraví, formování odpovědnosti za ochranu svého zdraví a zdraví jiných. Zahrnuje také dovednosti potřebné pro řešení mimořádných událostí (živelní pohromy, havárie, krizové situace apod.) Seznamuje žáky s negativními zdravotními a sociálními dopady zneužívání léků a návykových látek na lidský život. Důraz klade na výchovu proti závislostem (na alkoholu, tabákových výrobcích, drogách, nevhodných doplňcích stravy, hracích automatech, internetu apod.), proti médii vnucovanému ideálu tělesné krásy mladých lidí a na výchovu k odpovědnému přístupu k sexu.
Vzdělávací okruh rodinná výchova se zabývá výchovou k rodičovství a rodinnému životu. Respektuje osobnost žáka, rozvíjí fyzické i psychické předpoklady pro založení rodiny i jeho sociální adaptaci. Pomáhá žákům v získávání a upevňování znalostí a dovedností nutných pro fungování rodiny, partnerských vztahů, péči o domácnost, řešení ekonomických činností, rodinné soužití, péči o děti a jejich výchovu.
Cílem vzdělávacího okruhu je zaměření na vztahy mezi lidmi, získání základních dovedností v péči o domácnost a naučit žáky znát svá práva i povinnosti v oblasti rodinného života, ale také kde vyhledat pomoc v případě krizových situací.

Nakládání s odpady a obaly
První pomoc
Vnitřní orgány
Zdravý životní styl