Střední školy Euroinstitut

Matematika

Obor: 75-41-E/01 pečovatelské služby (ŠVP pečovatelské a zdravotně sociální služby)
Forma vzdělávání: denní studium
Cílem matematického vzdělávání je rozvoj intelektových schopností žáků, rozvoj abstrakce a úsudku, matematických znalostí a dovedností podle individuálních schopností a možností žáka. Kromě všeobecné vzdělávací funkce plní také funkci přípravnou pro odbornou složku vzdělávání. Obecným cílem matematického vzdělávání je výchova přemýšlivého člověka, který bude umět používat matematiku v běžných životních situacích, v odborné složce vzdělávání, v osobním životě, v budoucím zaměstnání i v dalším vzdělávání.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli efektivně numericky počítat, používat a převádět jednotky délky, hmotnosti, času, povrchu, objemu, rychlosti a měny. Matematické příklady jsou vybírány s ohledem na pracovní uplatnění žáka, využity jsou příklady z praxe, z běžného života a hospodaření domácnosti. V afektivní oblasti směřuje k získání pozitivního postoje k matematickému vzdělávání, motivace pro celoživotní vzdělávání, důvěry ve vlastní schopnosti a vytrvalost.

Jednotky délky, hmotnosti, obsahu a objemu