Střední školy Euroinstitut

Hygiena prádla a oděvů, praní a žehlení

Obor: 75-41-E/01 pečovatelské služby (ŠVP pečovatelské a zdravotně sociální služby)
Forma vzdělávání: denní studium
Cíle vzdělávacího předmětu: Obsahový okruh poskytuje žákům vědomosti a dovednosti o technologických postupech používaných při praní a žehlení prádla a oděvů. Žáci se seznámí s používanými přípravky na
praní prádla a technickým vybavením, které budou při praní a žehlení obsluhovat. Naučí se organizovat si práci, dodržovat technologické postupy, zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a zdravotně-hygienické předpisy.
Pojetí výuky: Výuka ve všech tematických celcích vede k rozvoji schopnosti aplikovat získané poznatky v praxi. Ve výuce se používají metody, výkladu, řízené diskuze, práce s texty s danou problematikou, samostatná a skupinová práce žáků, vyhledávání informací na internetu, atd.

Výukové listy pro 2. ročník:
Stroje a zařízení v prádelně – ovládání průmyslové pračky | výukový list