Střední školy Euroinstitut

Vzdělávací programy akreditované MŠMT

1. Studium pedagogiky pro učitele střední školy
2. Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga
3. Speciální pedagogika pro učitele odborného výcviku v zařízení sociálních služeb

1. Studium pedagogiky pro učitele střední školy

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému.
Studium pro učitele odborných předmětů střední školy, pro učitele praktického vyučování střední školy a pro učitele odborného výcviku střední školy.

Studiem pedagogiky získá absolvent znalosti a dovednosti v oblasti pedagogických věd, které jsou součástí jeho odborné kvalifikace. Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.
Studium je organizováno prezenční formou. Bude organizováno ve dnech pracovního klidu. Studium probíhá jedenkrát za 2–3 týdny jako celodenní šestihodinová výuka, celkem proběhne 20 výukových dnů.

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům ucelené pedagogické vzdělání.
Výstupem je kvalifikovaný pedagog, který je schopen vykonávat pedagogickou praxi. Orientuje se v systému a organizaci školy, orientuje se ve školských právních předpisech a vnitřních předpisech školy. Je schopen spolupracovat s ostatními pedagogy v souladu s podmínkami školní práce a s rodiči žáků při výchovně vzdělávací práci ve třídě i mimo třídu. Dodržuje zásady pedagogické práce, používá a zná pedagogické pojmy. Je schopen rozpoznat výchovné a vzdělávací problémy, reagovat na ně a navrhnout řešení. Má znalosti a dovednosti potřebné k smírčímu jednání v případě konfliktů a nedorozumění mezi školou, žákem, rodinou nebo dalšími institucemi. Má schopnosti a znalosti potřebné k práci s žáky se zdravotním postižením.

Hodinová dotace : 120 hodin

Kritéria výběru účastníků: Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku SOŠ, učitelé uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatořích a učitelům jazykových škol s právem státní závěrečné zkoušky, kteří nemají zákonem požadovanou odbornou kvalifikaci. Pro kvalifikační uplatnění studia je předpokladem předchozí vzdělání dle zákona č. 563/2004 Sb. Studium je určeno k doplnění pedagogické části kvalifikace uvedených pedagogů v souladu s § 9, 11 a 12 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

2. Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga

podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému.

Studiem pedagogiky získá absolvent znalosti a dovednosti v oblasti pedagogických věd, které jsou součástí jeho odborné kvalifikace. Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.
Studium je organizováno prezenční formou.

Hodinová dotace: 80 hodin.

Bude organizováno ve dnech pracovního klidu. Studium probíhá jedenkrát za 2–3 týdny jako celodenní osmihodinová výuka, celkem proběhne 10 výukových dnů. Uchazeči o pozici asistent pedagoga musí mít minimálně střední vzdělání (maturita nebo výuční list).

Cíl vzdělávacího programu:
● Absolvent získá přehled o principech i historických kořenech inkluzívního vzdělávání a bude seznámen se základními právními dokumenty z oblasti školství a lidských práv,
● získá představu o roli asistenta pedagoga a jeho postavení ve škole,
● osvojí si základní znalosti z psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky, seznámí se s příčinami vzniku a typy postižení,
● dozví se o možnostech a formách vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami,
● bude vybaven pro pedagogickou práci s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí,
● získá přehled o efektivních vyučovacích metodách, které umožňují dobré začlenění žáka s postižením do práce celé třídy, a naučí se je používat,
● získá informace o způsobech úpravy učiva, motivaci žáka a o pomůckách, které se dají pro jednotlivé předměty používat,
● bude seznámen se základními principy komunikace, se zásadami spolupráce s učitelem, pracovníky SPC i rodiči,
● získá informace o strategii zvládání krizových situací,
● dostane základní informace o zásadách první pomoci v případech, se kterými se může ve školské praxi setkat,

3. Speciální pedagogika pro učitele odborného výcviku v zařízení sociálních služeb

Je určena jako navazující studium speciální pedagogiky pro učitele odborného výcviku.
Prezenční, semináře, přednášky, praktická část 5 hodin + 3 x odborné exkurze ve vzdělávacích zařízeních pro děti s postižením.
Cílem programu je získání znalostí a dovedností v oblasti základů speciální pedagogiky, které podmiňují výkon činnosti učitele odborného výcviku v zařízení sociální péče. Absolvent má znalosti a dovednosti potřebné k smírčímu jednání v případě konfliktů a nedorozumění mezi školou, žákem, rodinou nebo dalšími institucemi. Má také schopnosti a znalosti potřebné k práci s žáky se zdravotním postižením.
Hodinová dotace : 120 hodin
Kritéria výběru účastníků: Učitel odborného výcviku – získává odbornou kvalifikaci studiem pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému.