Střední školy Euroinstitut

Úklidové práce – sanitace a čištění

Obor: 69-54-E/01 provozní služby (ŠVP úklid a výpomoc)
Forma vzdělávání: denní studium
Cíle: Obsahový okruh poskytuje žákům vědomosti a dovednosti potřebné k provádění úklidu ve zdravotnických a sociálních zařízení, kancelářích, veřejných prostorách apod. Žáci se teoreticky a prakticky seznámí s přípravky používanými při úklidu, s jejich vlastnostmi a naučí se je vhodně používat. Dále se seznámí se stroji, zařízeními a pomůckami, které budou při úklidu obsluhovat a používat. Naučí se organizovat si práci, dodržovat technologické postupy, zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a zdravotně-hygienické předpisy.
Pojetí výuky: Výuka ve všech tematických celcích vede k rozvoji schopnosti aplikovat získané poznatky v praxi. Ve výuce se používají metody, výkladu, řízené diskuze, práce s texty s danou problematikou, samostatná a skupinová práce žáků, vyhledávání informací na internetu, atd.

1.ročník
Technologické normy pro výuku