Střední školy Euroinstitut

Občanský základ

Obor: 75-41-E/01 pečovatelské služby (ŠVP pečovatelské a zdravotně sociální služby)
Forma vzdělávání: denní studium
Předmět vede žáky k vytvoření pozitivní hodnotové orientace, učí žáky zodpovědně jednat nejen ve vlastní prospěch, ale i pro veřejný zájem, kriticky myslet, nenechat s sebou manipulovat. Usiluje o to, aby se žáci stali informovanými a slušnými občany demokratického státu. Úkolem předmětu je vybavit žáky znalostmi a vědomostmi, které jim umožní orientovat se ve společenském dění, fungování veřejných institucí a právního systému.

1. ročník
2. ročník