Střední školy Euroinstitut

Tělesná výchova

Obor: 75-41-E/01 pečovatelské služby (ŠVP pečovatelské a zdravotně sociální služby)
Forma vzdělávání: denní studium
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli pojímat zdraví a tělesnou zdatnost jako hodnoty potřebné ke kvalitnímu prožívání života a znali prostředky, jak chránit své zdraví, zvyšovat tělesnou zdatnost a kultivovat svůj pohybový projev. Učí je vyrovnávat nedostatek pohybu a jednostrannou tělesnou a duševní zátěž, aby dovedli připravit a provádět tělesná cvičení a pohybové aktivity s cílem pozitivně působit na zdravotní stav organismu. Důležité je usilovat o dosažení sportovní a pohybové gramotnosti, pociťovat radost a uspokojení z prováděné tělesné (sportovní) činnosti a usilovat o pozitivní změny tělesného sebepojetí. Pohybové činnosti, pravidla a soutěže využívají žáci ke správným rozhodovacím postupům podle zásad fair play, učí se kontrolovat a ovládat své jednání, chovat se odpovědně v zařízeních tělesné výchovy a sportu a při pohybových činnostech vůbec. V rámci výchovy ke zdraví preferuje výuka tělesné výchovy k pravidelnému provádění pohybových aktivit v denním režimu s cílem dosáhnout optimálního pohybového rozvoje v rámci svých možností.

Cvičební řada 1
Cvičební řada 2
Cvičení na míči