Střední školy Euroinstitut

Rodina a zdraví

Obor: 78-62-C/01 praktická škola jednoletá
Forma vzdělávání: denní studium
Modul rodina a zdraví kombinuje vzdělávací obory výchova ke zdraví a rodinná výchova.
Výchova ke zdraví poskytuje žákům informace o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jejich zdraví a
osobní bezpečnosti. Vede žáky ke zdravému způsobu života, k péči o své zdraví, jeho zlepšení a posílení.
Respektuje celistvost osobnosti, její biologické a fyziologické potřeby. Žáci si ve výuce upevňují hygienické,
stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí sociální dovednosti a komunikaci. Učí se
rozpoznávat situace ohrožující zdraví, jak těmto situacím předcházet a jak na ně reagovat. Žáci jsou vedeni k
určité míře zodpovědnosti za své zdraví.
Rodinná výchova připravuje žáky pro samostatný život v rodině, případně v chráněném bydlení. Dovednosti
a vědomosti, které žáci získají, přispívají k jejich soběstačnosti v každodenním životě, ke snížení závislosti na pomoci druhých a k jejich integraci do společnosti. Žáci prakticky využívají poznatky, které získávají i v jiných předmětech, proto má rodinná výchova komplexní charakter.

Zdraví a jeho ochrana – návykové látky
Bezpečnost a ochrana zdraví ve škole
Nakládání s obaly a odpady
První pomoc
Vnitřní orgány
Zdravý způsob života