Střední školy Euroinstitut

Pracovní činnosti – úklid

Obor: 78-62-C/01 praktická škola jednoletá (ŠVP praktická škola jednoletá)
Forma vzdělávání: denní studium
Modul vede žáky k získávání základních pracovních dovedností a návyků v oblasti úklidu a udržování pořádku, vytváří pozitivní vztah k práci a připravuje žáky k budoucí profesní orientaci a osobní obslužnosti. Vychází z životních situací, ve kterých žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností. Je založen na tvůrčí spolupráci žáků. Cíleně se zaměřuje na rozvoj komunikačních, motorických a tvořivých schopností žáků, plní i funkci reedukační a kompenzační – zmírňuje motorické poruchy, snižuje nedostatky prostorové orientace, zdokonaluje kognitivní funkce. Učí žáky plánovat, do určité míry i organizovat a hodnotit pracovní činnosti. Žáci jsou vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci.

Nakládání s odpady a obaly
Praní prádla a oděvů v automatické pračce
Přípravky na praní prádla a oděvů
Úklidové a dezinfekční prostředky a pomůcky
Bezpečnost a ochrana zdraví ve škole