Střední školy Euroinstitut

Český jazyk a literatura

Obor: 78-62-C/02 praktická škola dvouletá (ŠVP praktická škola dvouletá)
Forma vzdělávání: denní studium
Předmět je součástí vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace. Ta má ve výchovně vzdělávacím procesu stěžejní postavení. Rozvíjí u žáků komunikativní funkci jazyka především osvojením a správným používáním ústní i písemné podoby spisovného jazyka a čtenářskou gramotnost. Zahrnuje učivo zaměřené na rozvoj smyslového a citového vnímání, vyjadřovacích schopností, čtení s porozuměním, práci s literárním textem. Je respektována snížená úroveň rozumových schopností žáků a jsou podporovány především poznávací a komunikační schopnosti a zájmy žáků.

1. ročník
2. ročník