Střední školy Euroinstitut

Sanitační, dezinfekční a úklidové práce

Obor: 75-41-E/01 pečovatelské služby (ŠVP pečovatelské a zdravotně sociální služby)
Forma vzdělávání: denní studium
Cíle vzdělávacího předmětu: Obsahový okruh poskytuje žákům vědomosti a dovednosti potřebné k provádění úklidu, sanitaci a dezinfekci v sociálních, ubytovacích aj. zařízeních, v kancelářích, veřejných prostorách apod. Žáci se teoreticky a prakticky seznámí s přípravky používanými při úklidu, s jejich vlastnostmi a naučí se je vhodně používat. Dále se seznámí se stroji, zařízeními a pomůckami, které budou při úklidu obsluhovat a používat. Naučí se organizovat si práci, dodržovat technologické postupy, zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a zdravotně-hygienické předpisy.
Pojetí výuky: Výuka ve všech tematických celcích vede k rozvoji schopnosti aplikovat získané poznatky v praxi. Ve výuce se používají metody, výkladu, řízené diskuze, práce s texty s danou problematikou, samostatná a skupinová práce žáků, vyhledávání informací na internetu, atd.

Pravidelný úklid – mytí oken
Úklidové a dezinfekční prostředky a pomůcky
Nakládání s odpady a obaly
Bezpečnost a ochrana zdraví ve škole
Technologické normy pro výuku